Samarbejdspartnere

I bestræbelserne på at sende flest mulige unge videre i uddannelse, samarbejder Produktionsskolen Kolding med en række uddannelsesinstitutioner, virksomheder og myndigheder.

Produktionsskolen Kolding samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at forbedre elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nogle elever har brug for ordblineundervisning, andre mangler nogle fag for at kunne blive optaget på den ønskede ungdomsuddannelse. Andre igen deltager i kombinationsforløb, for at forberede sig på uddannelsen eller blot for at opleve uddannelsesinstitutionen, stemningen, miljøet og undervisere.

UU-Kolding

Produktionsskolen Kolding har et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne, primært UU-Kolding.

For bedst muligt at tilgodese den unge, udarbejder UU en målgruppevurdering for den enkelte. I denne vurdering beskrives det overordnede formål med opholdet.
Med udgangspunkt i vurderingen udarbejder skolen en forløbsplan – i tæt samarbejde med eleven – der beskriver hvad forløbet skal bruges til. Eksempelvis afklaring ift. uddannelsesvej, forskellige praktikforløb, fokus på samarbejde, styrkelse af dansk / matematik m.m.
Mindst én gang hver måned, gennemføres en opfølgende snak med eleven for at sikre den rigtige retning.

Vejlederne fra UU-Kolding kommer jævnligt på skolen, ligesom der årligt afholdes dialogmøder imellem UU-Kolding og Produktionsskolen Kolding.

Samarbejdsaftalen imellem UU-Kolding og Produktionsskolen Kolding kan læses på dette link.

CSV

CSV Kolding er et kompetenceudviklingscenter, der indeholder tre forskellige afdelinger. Det drejer sig om STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, Voksenspecialundervisningen & Kommunikationsafdelingen.

UU Center Kolding

UU-center Kolding dækker hele Kolding Kommune. Vi vil gerne via kvalificeret vejledning hjælpe med til at give alle unge et solidt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse og videregående uddannelse efter den enkeltes muligheder og ønsker.

Social- og Sundhedsskolen

Social- og Sundhedsskolens formål er at uddanne medarbejdere til pleje- og omsorgsområdet samt det pædagogiske område, så de matcher samfundets behov.

Skolen skal give mulighed for, at eleverne erhverver almene uddannelseskvalifikationer som grundlag for videreuddannelse og give dem lyst til livslang læring.

Skolen skal bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Social- og Sundhedsskolens opgave er endvidere at udvikle og udbyde relevant efter- og videreuddannelse indenfor området.

IBC

På IBC vil vi, at vores værdier kommer til udtryk og har betydning for vores hverdag. Derfor stræber vi efter, at vores værdier er styrende og gældende i alt fra undervisning, administration, udvikling og nytænkning af IBC.

Jobcenter Kolding

Jobcenter Kolding er indgangen til job, hvis du er ledig. Jobcenteret er også samarbejdspartner for kommunens virksomheder, når de søger arbejdskraft.

Jobcentret rådgiver dig om arbejdsmarkedsforhold og vejleder dig om de muligheder, der er inden for området. Det gælder både i forhold til ansættelse i et almindeligt job eller et job med støtteordninger.

Som virksomhed i kommunen tilbyder vores Jobformidling at skaffe den arbejdskraft, virksomheden har brug for. Virksomheden kan også få rådgivning og konkret støtte, når en medarbejder bliver alvorligt eller langvarigt syg.

Kolding HF og VUC

Kolding HF&VUC er opdelt i følgende tre områder:

  • AVU-området, hvor der tilbydes undervisning på hhv. basis, 9. og 10. klasses niveau samt FVU og OBU.
  • Det gymnasiale område, hvor der tilbydes undervisning på HF og GS.
  • Serviceområdet, der består af administrationen, vejledningen serviceområdet – Caféen og rengøring, samt pedelafdelingen, som sikrer, at bygninger og udstyr er i orden.

Hansenberg

Erhvervsuddannelser:

En erhvervsuddannelse (EUD) veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på skole. Den tager typisk 3-4 år og giver gode muligheder for et job i erhvervslivet eller videreuddannelse.

EUX:

Tag uddannelsen med EUX, og få både svendebrev og generel studiekompetence på niveau med en 2-årig gymnasial uddannelse. Samtidig får du flere muligheder for videreuddannelse.

Hansenberg gymnasium:

Interesserer du dig for naturvidenskab, teknologi eller kommunikation? Vælg Hansenberg gymnasium, og få adgang til 300 videregående uddannelser.

10. klasse på Hansenberg:

For dig, som vil mere end bare 10. klasse. På HANSENBERG kan du kombinere 10. klasse med erhvervsuddannelsens Grundforløb 1. Det vil sige, at du på 1 år gennemfører både 10. klasse og Grundforløb 1 inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport.

EUC Lillebælt

EUC Lillebælt er en moderne erhvervsskole, der arbejder meget projektorganiseret. Skolen tager i alle sammenhænge udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, evner og behov.

Skolen udbyder en række forskellige erhvervsuddannelser (EUD), uddannelser på teknisk gymnasium (HTX), samt en lang række efteruddannelser, der gennemføres som AMU uddannelser eller som særligt tilrettelagte forløb tilpasset virksomhedernes aktuelle behov.

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole danner ramme om flere miljøer, og skolen er opdelt i fire campuschef-områder.

Disse er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber omkring uddannelse og udvikling. Det enkelte campuschef-område er opdelt i afdelinger og centre, der udgør den primære arbejdsplads for skolens medarbejdere, elever, studerende og kursister.

Foruden de forskellige afdelinger er Syddansk Erhvervsskole også involveret i et videncenter, projekter og andre enheder, der typisk arbejder målrettet med forskning og udvikling inden for specifikke områder eller løser særlige opgaver i eller uden for skolens organisation.

KUU

KUU er en ungdomsuddannelse, der tager op til 2 år og
er opdelt i 4 dele, der hver varer et halvt år.
På uddannelsen har du 3 obligatoriske fag:

  • Arbejdspladslære
  • Samarbejdslære
  • Erhvervslære

Desuden skal du også have undervisning på D-niveau i to
fag, hvoraf dansk er et af dem. Undervisningen vil være
tilrettelagt på en utraditionel måde, hvor du også lærer
fagenes indhold i praktisk sammenhæng.
På KUU skal du vælge mellem 4 erhvervstemaer:
Du skal vælge det erhvervstema, du gerne vil arbejde
med i fremtiden.
På de forskellige temaer kan der endvidere være fag, der
giver dig de nødvendige kompetencer og certifikater,
som du skal have, for at komme til at arbejde med det,
du ønsker i fremtiden.
Det kunne f.eks. være hygiejnebevis, truckcertifikat eller
svejsecertifikat.